Organizacji Techników Dostępu Linowego (OTDL).


Organizacji Techników Dostępu Linowego (OTDL).

Potrzeba ustandaryzowania w Polsce szkoleń do pracy na wysokości w dostępie linowym zaowocowała powstaniem Organizacji Techników Dostępu Linowego (OTDL). Była to odpowiedź na potrzebę firm, aby pracowników szkolić według jednolitych i przemyślanych programów a ich umiejętności odpowiednio weryfikować. Po kilku latach obecności na polskim rynku certyfikat OTDL zyskał na popularności. Poza granicami Polski nadal częściej wymagany jest certyfikat IRATA lub SPRAT. W Polsce jednak OTDL staje się niemal na równi ważnym system. Coraz więcej osób, które planują pracę w kraju, decyduje się właśnie na ten certyfikat.

Organizacja Techników Dostępu Linowego powstała 30 stycznia 2009 roku w Zawierciu z inicjatywy kilkunastu specjalistów z zakresu dostępu linowego oraz mediów traktujących o pracach wysokościowych. Potrzeba istnienia takiej organizacji na terenie Polski jest bezdyskusyjna.

Zasady pracy w dostępie linowym.

 • Prace muszą być wykonywane przez minimum dwóch pracowników, co jest podyktowane względami ratunkowymi.
 • Przed przystąpieniem do wykonania prac dokonać oceny ryzyka i zastosować środki eliminujące bądź zmniejszające to ryzyko.
 • W przypadkach szczególnych sporządzić plan BIOZ. Określić plan pracy z imiennym podziałem na kolejność wykonywanych zadań.
 • Każdy pracownik musi posiadać aktualne szkolenie BHP.
 • Każdy pracownik musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.
 • Każdy pracownik powinien posiadać przeszkolenie z dostępu linowego, uwzględniające procedury autoratownictwa.
 • Wszyscy pracownicy powinni odbyć instruktaż stanowiskowy oraz złożyć pisemne potwierdzenie, że zostali zapoznani z oceną ryzyka, planem BIOZ i wymaganą dokumentacją dotyczącą miejsca pracy (plan pracy, metoda dostępu, plan ratowniczy itp.)
 • Osoby nadzorujące powinny nabyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej potwierdzone certy katem oraz są w stanie podjąć działania ratunkowe w przypadku pojawienia się sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
 • Należy używać tylko sprzęt zgodny z Polskimi Normami dotyczącymi sprzętu do pracy na wysokości. Stosowany sprzęt powinien umożliwiać ewakuację pracowników w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. Stosowanie sprzętu sportowego do prac wysokościowych jest łamaniem przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Praca powinna być wykonywana z użyciem, co najmniej dwóch lin. Liny roboczej - jako drogi wejścia/zejścia i podtrzymującej. Liny asekuracyjnej - jako ubezpieczającej w przypadku uszkodzenia liny roboczej.
 • Lina asekuracyjna musi być wyposażona w urządzenie samozaciskowe zgodne z Polskimi Normami, podążające za ruchami pracownika.
 • Używany sprzęt musi być kontrolowany, przeglądany i konserwowany przez osobę kompetentną. Każdy użytkownik powinien dokonywać oględzin przed każdorazowym użyciem sprzętu, a w przypadkach określonych przez producenta nie rzadziej niż raz na rok przez osobę kompetentną.
 • Każde miejsce, gdzie wykonywane są prace powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz powinna zostać wygrodzona strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadającymi przedmiotami.
 • Wszystkie narzędzia i akcesoria używane przez pracownika muszą być odpowiednio przytwierdzone do pracownika i zabezpieczone przed upuszczeniem.
 • Powinien zostać opracowany prosty system komunikacji pomiędzy pracownikami i zapewniony stały kontakt wzrokowy w celu podjęcia sprawnej akcji ratowniczej.
 • Prace należy wykonywać tylko wtedy, gdy warunki pogodowe nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.

Do wykonywania prac w dostępie linowy wykorzystuje się środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Powinny one spełniać wymogi norm przeznaczone dla sprzętu stosowanego w systemach powstrzymywania spadania. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sprzętu alpinistycznego do asekuracji przy pracach wysokościowych. Sprzęt taki podlega innym wymogom technicznym, wytrzymałościowym oraz bezpieczeństwa, niż sprzęt chroniący przed upadkiem w przemyśle. Poszczególne grupy indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem, wykorzystywane w dostępie linowym, określają normy, gdzie zapisane są wymagania, jakim powinny odpowiadać. Do wykonywania prac w dostępie linowy wykorzystuje się środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Powinny one spełniać wymogi norm przeznaczone dla sprzętu stosowanego w systemach powstrzymywania spadania. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sprzętu alpinistycznego do asekuracji przy pracach wysokościowych. Sprzęt taki podlega innym wymogom technicznym, wytrzymałościowym oraz bezpieczeństwa, niż sprzęt chroniący przed upadkiem w przemyśle. Poszczególne grupy indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem, wykorzystywane w dostępie linowym, określają normy, gdzie zapisane są wymagania, jakim powinny odpowiadać.

Autor: OTDL | | Wyświetlenia 649


Powrót do artykułów